прапор Украiни герб Украiни
Комунальний заклад "Кам'янський ліцей Ізюмської міської ради Харківської області"
герб Кам`янский НВК прапор Кам`янский НВК

Статут

Статут Кам’янського НВК

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням ______сесії

Ізюмської районної ради Харківської області _________скликання

від ___________№ ________

Голова районної ради

____________С.В.Дуванський

С Т А Т У Т

КАМ’ЯНСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ ІЗЮМСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (нова редакція статуту, що зареєстрований 26.06.2015,

номер запису 1 474 105 0018000787)

ПОГОДЖЕНО

Начальник відділу освіти

Ізюмської райдержадміністрації

______________С.Г.Дворкіна

ІЗЮМСЬКИЙ РАЙОН

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

УКРАЇНА

2016

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. КАМ’ЯНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС ІЗЮМСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ є загальноосвітнім навчальним закладом І-ІІІ ступенів – дошкільним навчальним закладом (далі по тексту НВК), головною метою якого є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної, повної загальної середньої освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку. Створений на базі КАМ’ЯНСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І – ІІІ СТУПЕНІВ ІЗЮМСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, знаходиться у комунальній власності територіальних громад сіл Ізюмського району.

1.2. КАМ’ЯНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС ІЗЮМСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер, обслуговується централізованою бухгалтерією відділу освіти Ізюмської районної державної адміністрації.

1.3. Повне найменування НВК:

Організаційно-правова форма: КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА,ЗАКЛАД)

Назва: КАМ’ЯНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС ІЗЮМСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

1.4. Скорочене найменування школи: КАМ’ЯНСЬКИЙ НВК

1.5. Місцезнаходження НВК:

64341,

Харківська область,

Ізюмський район,

село Кам’янка,

вулиця Шкільна, будинок 12,

телефон: (05743) 2-85-49, emailkamyanskijnvk@gmail.com

1.6. Засновником НВК є ІЗЮМСЬКА РАЙОННА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, код ЄДРПОУ 24288164, місцезнаходження: пл. Центральна,1, м. Ізюм, Харківська область, 64300.

Уповноважений орган засновника – ВІДДІЛ ОСВІТИ ІЗЮМСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, код ЄДРПОУ 02146110, місцезнаходження: пл. Джона Леннона, 8, м. Ізюм, Харківська область, 64300, який здійснює фінансування школи, її матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, обладнання, інженерні комунікації, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, сприяє організації медичного обслуговування та харчування учнів.

1.7. Головними завданнями НВК є:

– забезпечення реалізації права громадян на дошкільну та повну загальну середню освіту;

– створення умов для різнобічного розвитку дитини дошкільного віку, учня, формування гармонійної особистості, збереження та зміцнення її фізичного і психічного здоров’я;

– створення умов для здобуття дітьми дошкільного віку, учнями безперервної дошкільної та загальної середньої освіти в обсязі державних стандартів дошкільної та загальної середньої освіти, розвитку їх творчих здібностей і нахилів.

– виховання громадянина України;

– виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій, звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

– формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовленої до професійного самовизначення;

– виховання в учнів та вихованців поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності

перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

– розвиток особистості учня та вихованця, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

– реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

– виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів та вихованців;

– формування умінь і навичок дітей дошкільного віку , необхідних для навчання у школі;

– створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

– надання можливості учням здобути знання понад обов’язковий загальноосвітній рівень, розкриття та сприяння реалізації їх індивідуальних здібностей і обдарувань;

– використання специфічних форм і методів навчання учнів та вихованців з більш розвиненою мотивацією до навчання;

– оновлення змісту освіти, розробка і апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання та виховання;

– поєднання навчально-виховної роботи з науково-методичною, науково-дослідницькою та експериментальною.

1.8. НВК в своїй діяльності керується Конституцією України (зі змінами), Законами України “Про освіту” (зі змінами), “Про загальну середню освіту” (зі змінами), “Про дошкільну освіту” (зі змінами), іншими законодавчими актами України, Постановами Верховної ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад- загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад», власним Статутом.

1.9. НВК самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом. Для задоволення допрофесійних, професійних запитів та культурно-освітніх потреб громадян НВК може входити до складу освітніх округів, спілок, інших об’єднань.

1.10. НВК несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

– безпечні умови освітньої діяльності;

– дотримання державних стандартів освіти;

– дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

– дотримання фінансової дисципліни.

1.11. У НВК визначена українська мова навчання, запроваджено допрофільне та профільне навчання.

1.12. НВК має право:

– проходити в установленому порядку державну атестацію;

– визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із засновником;

– визначати варіативну частину робочого навчального плану;

– в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

– спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідницькими інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не

суперечить законодавству України;

– використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

– бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним Статутом;

– отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

– залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

– розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

– встановлювати форму для учнів;

– вносити зміни або доповнення до Статуту НВК.

1.13. У НВК створюються та функціонують методичні об’єднання вихователів, вчителів-предметників, класних керівників, інші методичні структури та підрозділи.

1.14.На основі встановлених Кабінетом Міністрів України нормативів фінансування дошкільної та загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів у НВК встановлюється така мережа класів і груп:

різновікова група – середня-старша;

1 кл., 2 кл., 3 кл., 4 кл. – початкові класи;

5 кл., 6 кл., 7 кл., 8 кл., 9 кл. – середні класи;

10 кл., 11 кл., 12кл. – старші класи

1.15. Медичне обслуговування дітей дошкільного віку та учнів та відповідні умови для його організації забезпечується засновником, здійснюється комунальним закладом охорони здоров’я “Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Ізюм” та сільською амбулаторією загальної практики сімейної медицини села Кам’янка.

1.16. Харчування в НВК здійснюється за кошти місцевого бюджету та спонсорської допомоги відповідно до чинного законодавства. Діти, які перебувають у дошкільному підрозділі, отримують 3 (4) – разове харчування – сніданок. обід, полуденок (вечеря); учні отримують одноразове харчування – обід та забезпечуються буфетною продукцією.

1.17. Взаємовідносини НВК з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

2.1. НВК складається з двох підрозділів — дошкільного та шкільного.

Дошкільний підрозділ забезпечує належний рівень дошкільної освіти дітей віком від трьох до шести (семи) років відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

2.2. НВК планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного та річного плану. В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи закладу, визначаються перспективи її розвитку.

План роботи НВК узгоджується педагогічною радою та затверджується радою навчального закладу.

2.3. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі Типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання. Робочий навчальний план НВК погоджується педагогічною радою та радою навчального закладу і затверджується відділом освіти райдержадміністрації.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

2.4. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники НВК самостійно добирають навчальні програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань, здобуття освіти на рівні державних стандартів, реалізувати навчально-виховні завдання на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

2.5. Навчально-виховний процес у дошкільному підрозділі здійснюється за програмами виховання і навчання дітей дошкільного віку, затвердженими МОН України.

2.6. Освітній процес у дошкільному підрозділі здійснюється за такими пріоритетними напрямами: гуманітарний та фізкультурно-оздоровчий.

2.7. НВК здійснює навчально-виховний процес за груповою та індивідуальною формою навчання.

Бажаючим надається право і створюються умови для прискореного закінчення школи (складання державної підсумкової атестації екстерном). НВК приймає рішення про створення класів з поглибленим вивченням предметів, спеціальних та інклюзивних класів для навчання дітей з особливими освітніми потребами за погодженням з відділом освіти. З метою здійснення профорієнтаційної роботи, профільного, трудового та професійного навчання НВК може направити учнів до міжшкільного навчально-виробничого комбінату.

Індивідуальне навчання та екстернат організовуються відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах та Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджених Міністерством освіти і науки України.

2.8. На базі класів І-ІІ ступенів можуть створюватися групи продовженого дня відповідно до чинного законодавства.

2.9. Зарахування дітей до дошкільного підрозділу проводиться протягом календарного року;

учнів до НВК здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень з відділу освіти, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти та особової справи ( крім дітей, які вступають до першого класу).

У разі потреби учень, вихованець може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.

2.10. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються НВК в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом, за погодженням з відділом освіти.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня Днем знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року відповідно до нормативних документів Міністерства освіти і науки України. Терміни канікул встановлюються згідно з нормативними документами Міністерства освіти і науки України. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.11. Відволікання учнів від навчальних занять для проведення інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.12. Тривалість уроків, занять в НВК становить: для дітей середнього-старшого дошкільного віку – 25-35 хв.; уроків – у першому класі – 35 хв., 2-4 класах – 40 хв., 5-11 класах – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освіти райдержадміністрації та Ізюмською районною санітарно-епідеміологічною службою.

2.13. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу, профспілковим комітетом і затверджується директором.

Тижневий режим роботи НВК затверджується у розкладі навчальних занять.

Навчально-виховний процес у НВК здійснюється за 5-ти денним робочим тижнем та різними формами: у вигляді уроків, лекцій, лабораторно-практичних та семінарських занять, диспутів, навчально-виробничих екскурсій тощо. Крім цього, у НВК проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів, їхнє виховання та розвиток творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

2.14. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначається вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

У НВК встановлюється 12-бальна система оцінювання навчальних досягнень учнів:

 • у 1 класі дається словесна характеристика навчальних досягнень учнів;

 • у 2 класі – відповідно до рішення педагогічної ради;

 • у 3-11 класах доповнюється оцінка в балах – 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12:

1,2,3 – початковий рівень;

4,5,6 – середній рівень;

7,8,9 – достатній рівень;

10,11,12 – високий рівень

 • оцінки в балах виставляються поточні, за тему, за семестр, за рік, за державну підсумкову атестацію.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.15. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

2.16. Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається Порядком про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженою Міністерства освіти і науки України.

2.17. При переведенні учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики та інших предметів згідно з рішенням педагогічної ради закладу.

2.18. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступень навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженим відповідно до чинного законодавства.

2.19. Учням, які закінчили певний ступінь школи, видається відповідний документ про освіту:

– по закінченні початкової школи – табель успішності;

– по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

– по закінченні навчального закладу – атестат про повну загальну середню освіту.

2.20. За відмінні успіхи у навчанні учні 2-8-х, 10-х класів можуть нагороджуватися

похвальним листом “За високі досягнення у навчанні, а випускникам ІІІ ступеня — похвальною грамотою “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів, медалями — золотою “За високі досягнення у навчанні” або срібною “За досягнення у навчанні”. За успіхи у навчанні для учнів можуть встановлюватися різні форми морального та матеріального заохочення.

2.21. НВК може виконувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

3. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ПІДРОЗДІЛУ В НВК

3.1.Порядок комплектування дошкільного підрозділу навчально-виховного комплексу визначається засновником. Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно пред’явити:

 • медичну довідку про стан здоров’я дитини з висновком лікаря ,що дитина може відвідувати дошкільний заклад;

 • свідоцтво про народження дитини (копія);

 • медичну довідку дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

 • заяву на ім’я директора НВК.

3.2. Дошкільний підрозділ розраховано на 20 місць і може мати одну і різновікову групу.

3.3. Дошкільний підрозділ має групу з денним режимом перебування дітей, працює за п’ятиденним робочим тижнем (вихідні дні субота, неділя та святкові дні).

Щоденний графік роботи дошкільного підрозділу з 7год. 30 хв. До 18 год. 00 хв.

3.4. Кількість дітей у групі:

 • від 3 до 6 років – до 20 осіб;

3.5. За дитиною зберігається місце в дошкільному підрозділі у разі її хвороби, карантину, хвороби або відпустки матері, на час чергової відпустки батьків, або осіб, що їх заміняють, а також у літній період (75 днів) , незалежно від тривалості їх відпустки.

3.6. Із врахуванням місцевих умов відділ освіти може внести необхідні зміни у встановлений порядок зберігання за дитиною місця в дитсадку.

3.7. Відрахування дітей дошкільного віку з дошкільного підрозділу може здійснюватися на підставі медичної довідки про стан здоров’я дитини, за бажанням батьків або осіб, що їх заміняють; у разі не внесення без поважних причин плати за харчування дитини після встановленого терміну (протягом двох місяців).

3.8. Батьки попереджаються про відрахування дитини за 10 днів.

3.9. За бажанням батьків та погодженням з відділом освіти можливе створення 1- го класу (групи) відповідно до чинного законодавства.

4. ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС

4.1. Виховання учнів у шкільному підрозділі здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи, вихованців у дошкільному підрозділі – під час занять, спостережень, екскурсій, свят та розваг.

4.2. Цілі виховного процесу у НВК визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

4.3. У НВК забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

4.4. Дисципліна в закладах дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та Статуту НВК. Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів, вихованців забороняється.

5. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 1. 5.1. Учасниками навчально-виховного процесу в школі є:

 2. – діти дошкільного віку, учні;

 3. – керівники;

 4. – педагогічні працівник, вихователі, помічники вихователів;

 5. – психолог, бібліотекар;

 6. – інші спеціалісти;

 7. – батьки або особи, які їх замінюють.

 8. 5.2. Права і обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством, цим статутом, правилами внутрішнього розпорядку.

 9. 5.3. Учні мають право на:

 10. – доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;

 11. – вибір форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів,

 12. позакласних занять;

 13. – на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-

 14. спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою НВК;

 15. – на доступ до інформації з усіх галузей знань;

 16. – перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

 17. – отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;

 18. – брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, тощо;

 19. – брати участь у роботі органів громадського самоврядування НВК;

 20. – брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально – виховного процесу, дозвілля учнів;

 21. – брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

 22. – на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

 23. – на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

 24. – на вільне вираження поглядів, переконань.

 25. 5.4. Учні зобов’язані:

 26. – оволодівати знаннями, уміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;
 27. – брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом НВК, статутом;
 28. – дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку;

 29. – бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

 30. – дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм, виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до статуту та правил внутрішнього розпорядку;

 31. – брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

 32. – учні НВК залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, що їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно-корисної праці з урахуванням норм і правил охорони здоров’я, віку, статі, фізичних можливостей;

 33. – дотримуватися правил особистої гігієни.

 34. 5.5. Педагогічними працівниками НВК можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки,

 35. здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

 36. 5.6.Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами. Керівник закладу призначає вихователів, класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, правилами внутрішнього розпорядку та статутом закладу.

 37. 5.7. Педагогічні працівники мають право на:

 38. – захист професійної честі і гідності;

 39. – самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я дітей дошкільного віку та учнів;

 40. – участь в обговоренні та вирішенні питань організації та поліпшення навчально-виховного процесу;

 41. – проведення в установленому порядку науково-дослідницької, експериментальної, наукової роботи;

 42. – виявлення педагогічної ініціативи, внесення пропозицій керівництву НВК щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

 43. – позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

 44. – участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів та інших органів самоврядування НВК, в заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

 45. – об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об”єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

 46. – підвищення кваліфікації, перепідготовку;

 47. – отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років, в порядку, визначеному законодавством України;

 48. – на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

 49. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

 50. 5.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

 51. – забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм, дотримуючись вимог Державного стандарту середньої освіти;

 52. – контролювати рівень навчальних досягнень учнів, нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженими Міністерством освіти і науки України, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, адміністрації НВК;

 53. – сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

 54. – сприяти зростанню іміджу навчального закладу;

 55. – настановами і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

 56. – виховувати в вихованців, учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

 57. – готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

 58. – дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність вихованців та учнів;

 59. – захищати вихованців та учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

 60. – постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру, виконувати Статут НВК, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового контракту чи трудового договору;

 61. – виконувати накази і розпорядження керівника НВК, відділу освіти райдержадміністрації;

 62. – брати участь у роботі педагогічної ради.

 63. 5.9. У НВК обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

 64. 5.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку НВК, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

 65. 5.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

 66. – обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування НВК;

 67. – звертатись до органів управління освітою, керівника НВК і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

 68. – брати участь у заходах, спрямованих до поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази школи;

 69. – на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування НВК та у відповідних державних, судових органах.

 70. 5.12. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми дошкільної, повної загальної середньої освіти і зобов’язані:
 71. – створювати умови для здобуття дитиною дошкільної та повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

 72. – забезпечувати дотримання дітьми вимог Статуту НВК;

 73. – постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

 74. – поважати честь і гідність дитини та працівників закладу;

 75. – виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної символіки, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

 76. – виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

 77. Батьки та особи, які їх заміняють, дітей дошкільного віку зобов’язані:

 78. – своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному підрозділі у встановленому порядку;

 79. – своєчасно повідомляти про можливість відсутності або хвороби дитини;

 80. – стежити за станом здоров’я дитини.

 81. 5.13. Представники громадськості мають право:

 82. – обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в НВК;

 83. – керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

 84. – сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню НВК;

 85. – проводити консультації для педагогічних працівників;

 86. – брати участь в організації навчально-виховного процесу.

 87. 5.14. Представники громадськості зобов’язані:

 88. – дотримуватися Статуту НВК, виконувати накази та розпорядження керівника НВК, рішення органів громадського самоврядування;

 89. – захищати учнів, вихованців дошкільного підрозділу від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

6. УПРАВЛІННЯ НВК

6.1. Управління НВК здійснюється його засновником – ІЗЮМСЬКОЇ РАЙОННОЮ РАДОЮ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ та уповноваженим органом – ВІДДІЛОМ ОСВІТИ ІЗЮМСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ відповідно до переданих повноважень.

Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює директор.

Посаду директора може займати особа, яка є громадянином України, має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, успішно пройшла атестацію керівних кадрів освіти у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

Директор НВК призначається на посаду начальником ВІДДІЛУ ОСВІТИ ІЗЮМСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ за попереднім погодженням з головою ІЗЮМСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ та головою ІЗЮМСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

Призначення та звільнення заступників директора НВК здійснюється за поданням директора з дотриманням вимог чинного законодавства.

6.2. Вищим органом громадського самоврядування НВК є загальні збори (конференція) колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

– працівників НВК – зборами трудового колективу;

– учнів школи ІІ-ІІІ ступеня – класними зборами;

– батьків, представників громадськості – груповими, класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників НВК – 15; учнів – 15; батьків і представників громадськості – 15.

Термін їх повноважень становить один рік.

Загальні збори (конференція) правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори (конференцію) мають голова ради НВК, учасники зборів (конференції), якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор НВК, засновник.

Загальні збори (конференція):

– обирають раду НВК, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

– заслуховують звіт директора і голови ради НВК;

– розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності НВК;

– затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрямки діяльності НВК;

– приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

6.3. У період між загальними зборами (конференцією) діє рада НВК.

6.3.1.Метою діяльності ради є:

– сприяння демократизації і гуманізації навчально – виховного процесу;

– об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку НВК та удосконалення навчально-виховного процесу;

– формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління НВК;

– розширення колегіальних форм управління НВК;

– підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

6.3.2. Основними завданнями ради є:

– підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними і приватними інституціями;

– визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямків розвитку НВК та

сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

– формування навичок здорового способу життя;

– створення належного педагогічного клімату в НВК;

– сприяння духовному, фізичному розвитку вихованців і учнів та набуття ними соціального досвіду;

– підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

– сприяння організації дозвілля та оздоровлення вихованців та учнів;

– підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

– ініціювання ідей, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості дошкільної та загальної середньої освіти;

– стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку підтримки обдарованих дітей;

– зміцнення партнерських зв’язків між родинами вихованців, учнів та НВК з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

6.3.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів ІІ-ІІІ ступенів навчання, батьків і громадськості.

Представництво в раді й загальна її чисельність визначається загальними зборами (конференцією) НВК.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією).

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

6.3.4. Рада НВК діє на засадах:

– пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

– дотримання вимог законодавства України;

– колегіальності ухвалення рішень;

– добровільності і рівноправності членства;

– гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією).

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не менше чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора НВК,

засновника, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству України та статуту НВК, доводиться в семиденний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків. або осіб, які їх замінюють та громадськості.

У разі незгоди адміністрації НВК з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, що розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету НВК.

6.3.5. Очолює раду НВК голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада створює постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначається радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності НВК, пов’язані з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

6.3.6. Рада НВК:

– організовує виконання рішень загальних зборів (конференції);

– вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

– спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи НВК та здійснює контроль за його виконанням;

– разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту НВК;

– затверджує режим роботи НВК;

– сприяє формуванню мережі груп, класів НВК, обґрунтовуючи її діяльність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

– приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю “За високі досягнення у навчанні” або срібною медаллю “За досягнення у навчанні” та нагородження учнів похвальними листами “За високі досягнення у навчанні” та похвальними грамотами “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”;

– разом з педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства, держави;

– погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

– заслуховує звіт голови ради, інформує директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

– бере участь у засіданні атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій педагогічним працівникам;

– виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної роботи з учнями;

– виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

– вносить на розгляд педагогічної ради та районного відділу освіти пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

– ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

– сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

– розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

– розглядає питання родинного виховання;

– бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально- економічних умовах;

– сприяє педагогічній освіті батьків;

– сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

– розглядає питання здобуття дошкільної, обов’язкової загальної середньої освіти учнями;

– організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням вихованців та учнів;

– розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи НВК;

– вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу.

6.4. Директор НВК :

– здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

– організовує навчально-виховний процес;

– забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень дітей дошкільного віку, учнів у навчанні;

– відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу та реалізацію Державного стандарту загальної середньої освіти, Базового компоненту дошкільної освіти;

– створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведенні виховної роботи;

– сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об”єднаннями за інтересами;

– забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, безпеки життєдіяльності;

– вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;

– підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно – експериментальної роботи педагогів;

– забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

– призначає вихователів, класних керівників, завідувачів навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

– контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей дошкільного віку та учнів;

– здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

– розпоряджається в установленому порядку майном НВК і коштами;

– видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

– за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників НВК;

– створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

– несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами (конференцією), засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

6.5. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором НВК і затверджується відділом освіти.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу ) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

6.6.У НВК створюється постійнодіючий колегіальний орган управління закладом – педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор НВК.

6.7. Педагогічна рада розглядає питання:

– удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи НВК;

– варіативної складової робочого навчального плану;

– переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

– підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

– участі в інноваційній та експериментальній діяльності НВК, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;

– морального та матеріального заохочення учнів та працівників НВК;

– морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, громадських діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу;

– притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів, працівників НВК за невиконання своїх обов’язків;

– педагогічна рада розглядає також інші питання, пов’язані з діяльністю закладу.

6.8. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб НВК. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання

навчально-виховного процесу.

6.9. У НВК можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

7. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

7.1.Матеріально-технічна база НВК включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких

відображено у балансі НВК.

7.2. Майно закладу належить йому на правах оперативного управління та не може бути

вилученим у нього, якщо інше не передбачено законодавством.

7.3. НВК відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм їх охорони.

7.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна НВК проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані НВК внаслідок порушення її майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

7.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база НВК складається: в шкільному підрозділі – із навчальних кабінетів, а також спортивної зали (окрема будівля), бібліотеки, комп’ютерного кабінету, їдальні та буфету, харчоблоку тощо, в дошкільному підрозділі – з групової кімнати, спальні, а також спортивної зали, методичного кабінету, медичного кабінету тощо.

7.6. НВК має земельну ділянку, де розміщуються спортивні, ігрові майданчики, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

8. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

8.1. Фінансово-господарська діяльність НВК здійснюється на основі її кошторису.

8.2. Джерелами формування кошторису НВК є:

– кошти засновника;

– кошти державного, місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;

– кошти, отримані за надання платних послуг, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2014 № 796 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності”;

– доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання відповідно до Закону України “Про оренду державного та комунального майна” від 10.04.1992 №2269-VІІ зі змінами;

– благодійні внески юридичних і фізичних осіб;

– інші джерела, не заборонені законодавством.

8.3. НВК має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

8.4. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в НВК визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік може здійснювати самостійно або через централізовану бухгалтерію.

8.5. Звітність про діяльність НВК встановлюється відповідно до законодавства.

9. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

9.1. НВК за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

9.2. НВК має право відповідно до чинного законодавства укладати угоду про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

9.3. Участь закладу у міжнародних програмах, проектах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства.

10. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

10.1. Державний контроль за діяльністю НВК здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері загальної середньої освіти.

10.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, засновник, Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації та відділ освіти Ізюмської районної державної адміністрації.

10.3.Основною формою державного контролю за діяльністю НВК є державна атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

10.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) школи з питань, пов’язаних з її навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше як два рази на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його засновником відповідно до законодавства.

11. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

11.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію НВК приймає засновник відповідно до чинного законодавства.

Реорганізація НВК відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадку ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною

цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління НВК.

11.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно НВК, виявляє її дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

11.3. У випадку ліквідації майно, права та обов’язки НВК переходять до засновника, у випадку реорганізації – до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

12. ЗМІНИ ДО СТАТУТУ

12.1. Внесення змін до Статуту відбувається на підставі рішення засновника шляхом оформлення Статуту в новій редакції або окремого додатку до Статуту, який є його невід’ємною частиною.